၀ယ္ယူရန္

f IBB Japan Instagram

သင္႔ကားၾကံ႕ခိုင္မႈ႔အတြက္တစ္သက္တာလက္တြဲႏိုင္ေသာ
အင္ဂ်င္၀ိုင္

Motor Oil for 4 Cycle Gasoline and Diesel Engine

သင္႔ကားအတြက္အသံုးျပဳရန္အသင္႔ေတာ္ဆံုး
Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္

ကားအင္ဂ်င္၏သန္႔ရွင္းမႈ႔ကိုၾကာရွည္စြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း

ကားအင္ဂ်င္၏သန္႔ရွင္းမႈ႔ကိုၾကာရွည္စြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း

သာမန္အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားဟာညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ားပါ၀င္ျပီး ေလာင္ကၽြမ္းေနခ်ိန္တြင္အင္ဂ်င္ကိုကၽြမ္းေလာင္ညစ္ပတ္ေပေရေစႏိုင္ပါသည္။ ဓါတုနည္းျဖင္႔သန္႔စင္ထားေသာ Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္ကိုအေရးတယူအသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ သင္႔ကားအင္ဂ်င္ကိုသန္႔ရွင္းေစႏိုင္ပါသည္။ သန္႔စင္ေသာအင္ဂ်င္ျဖင္႔ေမာင္းႏွင္ျခင္းအားျဖင္႔ ပိုမြန္ေကာင္းမြန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္႔ တံု႔ျပန္မႈ႔ကိုရရွိႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။

ဂ်ပန္နည္းပညာအသံုးျပဳထားေသာအျမင္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွျခင္း

ဂ်ပန္နည္းပညာအသံုးျပဳထားေသာအျမင္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွျခင္း

IBB ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္သည္ သာလြန္ေသာဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ႔မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ထားသည္႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအထိေရာက္ဆံုးဖန္တီးထားပါသည္။ Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္႔ ျမင္းေကာင္ေရအားထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း၊ ပံုမွန္ထက္သာလြန္ေသာညစ္ညမ္းမႈ႔ဒါဏ္ခံႏိုင္ရည္၊ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ျမင္႔မားေသာဒါဏ္ခံႏိုင္မႈ႔ အစရိွေသာအင္ဂ်င္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ႔ကို သင္ကိုယ္တိုင္သိရွိခံစားႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။

ထုတ္ကုန္မ်ား

5W-30

5W-30

 • ထုတ္ကုန္ / ေစးကပ္မႈ႔ : Eco Cruise / 5W-30
 • အမ်ိဳးအစား : SN/CF (ဓါတ္ဆီ ႏွင္႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္)
 • ေခ်ာဆီအမ်ိဳးအစား : ဓါတုေဗဒနည္းအရသန္႔စင္ထားေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္

5W-30 သည္ သာမန္ေစးကပ္မႈ႔ရိွျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ (ခရီးသည္တင္၊ SUV၊ လုပ္ငန္းသံုး) ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင္႔အတူ ျမင္႔မားေသာအင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုရရိွႏိုင္ပါမည္။ Eco Cruise 5W-30 သည္ ဘက္စံုသံုးအင္ဂ်င္၀ိုင္အျဖစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ထားပါသည္။

10W-30

10W-30

 • ထုတ္ကုန္ / ေစးကပ္မႈ႔ : Eco Cruise / 10W-30
 • အမ်ိဳးအစား : SN/CF (ဓါတ္ဆီ ႏွင္႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္)
 • ေခ်ာဆီအမ်ိဳးအစား : ဓါတုေဗဒနည္းအရသန္႔စင္ထားေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္

10W-30 သည္ အင္ဂ်င္သန္႔စင္စြမ္းအားႏွင္႔ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းသာလြန္ျပီး (ခရီးသည္တင္၊ SUV၊ လုပ္ငန္းသံုး) ယာဥ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား(ျမိဳ႔တြင္း၊ခရီးေ၀း)အတြက္သင္႔ေတာ္ပါသည္။ Eco Cruise 10W-30 သည္ ဘက္စံုသံုးအင္ဂ်င္၀ိုင္အျဖစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ထားပါသည္။

10W-40

10W-40

 • ထုတ္ကုန္ / ေစးကပ္မႈ႔ : Eco Cruise / 10W-40
 • အမ်ိဳးအစား : SN/CF (ဓါတ္ဆီ ႏွင္႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္)
 • ေခ်ာဆီအမ်ိဳးအစား : ဓါတုေဗဒနည္းအရသန္႔စင္ထားေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္

10w-40 သည္ ခရီးေ၀းသြားရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ သမာရိုးက် အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားထက္ ယခုအင္ဂ်င္၀ိုင္သည္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈ႔ ျမင္မားျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆီယိုဖိတ္မႈ႔အေျခအေနဆိုးရြားမႈ႔ကိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္ျခင္းအားကာကြယ္ဟန္႔တားျပီး အဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင္႔အင္ဂ်င္ကိုလည္ပတ္ေစပါသည္။ ယခုအင္ဂ်င္၀ိုင္၏ေစးကပ္မႈ႔သည္ျမင္႔မားျပီး ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္အတြင္စက္သံဆူညံမႈ႔မ်ားကိုေလ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။

15W-40

15W-40

 • ထုတ္ကုန္ / ေစးကပ္မႈ႔ : Eco Cruise / 15W-40
 • အမ်ိဳးအစား : CI-4 (ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္သာ)
 • ေခ်ာဆီအမ်ိဳးအစား : ဓါတုေဗဒနည္းအရသန္႔စင္ထားေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္

15W-40 သည္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား ႏွင္႔ စက္ယႏ ၱရားမ်ား၊ SUV အမ်ိဳးအစားယာဥ္မ်ား တြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အပူခ်ိန္ျမင္႔မားျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေလ်ာ႔နည္းျခင္းမ်ား မရိွေစရန္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေစးကပ္မႈမ်ားအား ျမင္႔မားေသာနည္းပညာျဖင္႔ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အင္ဂ်င္အတြင္းရိွ အမႈန္အညစ္အေၾကးမ်ားသာမက ရႊံ႕ / ႏြံ မ်ားကိုပါ သန္႔စင္ေပးၿပီး အပူခ်ိန္ျမင္႔မားမႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးပါသည္။

5W-30 1L

5W-30

 • ・ပမာဏ / ထုတ္ပိုးမႈ :
  ၁လီတာအိတ္/ အဖံုးပါထုတ္ပိုးမႈ

ယခုဆိုလွ်င္ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ၁လီတာအိတ္ပံုထုတ္ပိုးမႈျဖင္႔ ရရိွေနပါၿပီျဖစ္ပါသည္။၎အိတ္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ရန္လြယ္ကူသည္႔အတြက္ သင္႔အေနႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီရာလည္းေရာက္ပါသည္။ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္ဝိုင္အိတ္ကို ထုတ္လုပ္ပံုအဆင္႔ဆင္႔တြင္ ပံုစံ၊ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေလ႔လာထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ 5W-30 ၏ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကည္႔ရႈပါ။

10W-30 1L

10W-30

 • ・ပမာဏ / ထုတ္ပိုးမႈ :
  ၁လီတာအိတ္/ အဖံုးပါထုတ္ပိုးမႈ

ယခုဆိုလွ်င္ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ၁လီတာအိတ္ပံုထုတ္ပိုးမႈျဖင္႔ ရရိွေနပါၿပီျဖစ္ပါသည္။၎အိတ္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ရန္လြယ္ကူသည္႔အတြက္ သင္႔အေနႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီရာလည္းေရာက္ပါသည္။ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္ဝိုင္အိတ္ကို ထုတ္လုပ္ပံုအဆင္႔ဆင္႔တြင္ ပံုစံ၊ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေလ႔လာထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ 10W-30 ၏ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ာကို ေရြးခ်ယ္ၾကည္႔ရႈပါ။

10W-40 1L

10W-40

 • ・ပမာဏ / ထုတ္ပိုးမႈ :
  ၁လီတာအိတ္/ အဖံုးပါထုတ္ပိုးမႈ

ယခုဆိုလွ်င္ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ၁လီတာအိတ္ပံုထုတ္ပိုးမႈျဖင္႔ ရရိွေနပါၿပီျဖစ္ပါသည္။၎အိတ္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ရန္လြယ္ကူသည္႔အတြက္ သင္႔အေနႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီရာလည္းေရာက္ပါသည္။ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္ဝိုင္အိတ္ကို ထုတ္လုပ္ပံုအဆင္႔ဆင္႔တြင္ ပံုစံ၊ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေလ႔လာထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ 10W-40 ၏ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ာကို ေရြးခ်ယ္ၾကည္႔ရႈပါ။

15W-40 1L

15W-40

 • ・ပမာဏ / ထုတ္ပိုးမႈ :
  ၁လီတာအိတ္/ အဖံုးပါထုတ္ပိုးမႈ

ယခုဆိုလွ်င္ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ၁လီတာအိတ္ပံုထုတ္ပိုးမႈျဖင္႔ ရရိွေနပါၿပီျဖစ္ပါသည္။၎အိတ္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ရန္လြယ္ကူသည္႔အတြက္ သင္႔အေနႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီရာလည္းေရာက္ပါသည္။ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္ဝိုင္အိတ္ကို ထုတ္လုပ္ပံုအဆင္႔ဆင္႔တြင္ ပံုစံ၊ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေလ႔လာထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ 15W-40 ၏ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ာကို ေရြးခ်ယ္ၾကည္႔ရႈပါ။

ATF

ATF

Coming Soon.

CVT

CVT

Coming Soon.

Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္အား၀ယ္ယူရန္
ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ႔ ေရနံဆီမွထုတ္လုပ္ထားေသာေခ်ာဆီႏွင္႔အတူေခ်ာဆီကိုျဖည္႔စြက္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳထားပါသည္။
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းအတြက္
အစီအမံမ်ား

အင္ဂ်င္၀ိုင္ထုတ္ယူရာတြင္အင္ဂ်င္ေအးမွသာထုတ္ယူသင္႔ျပီး အင္ဂ်င္ပူေနစဥ္ထုတ္ယူပါက

 • အပူေလာင္ျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။
 • လက္အိတ္၀တ္ဆင္ျပီး မ်က္ႏွာႏွင္႔မ်က္လံုးအတြက္ အ၀တ္အကာအကြယ္မ်ားကာကြယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။
 • ေသာက္သံုးျခင္းႏွင္႔မ်က္လံုးအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ျခင္းမရိွေစရန္အထူးသတိျပဳသင္႔ပါသည္။
 • အသံုးျပဳျပီးေနာက္တြင္ လက္ကိုစင္ၾကယ္စြာေဆးေက်ာသင္႔ပါသည္။
 • အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္းတြင္ အစာစားျခင္းေရေသာက္သံုးျခင္းႏွင္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို လံုး၀မျပဳလုပ္သင္႔ပါ။
သိမ္းဆည္းမႈ႔ ေနေရာင္ျခည္ျဖင္႔တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈ႔ကိုေရွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းျပီးေအးျမေသာေနရာတြင္ထားရိွရပါမည္။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဗူးကိုေဖာက္ျပီးလွ်င္အဖံုးကိုတင္က်ပ္စြာပိတ္ပါ။

ထုတ္လုပ္ပံုမ်ား

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ေရနံဆီမွတဆင္႔သန္႔စင္ထုတ္ယူထားျပီးျဖည္႔စြက္ပစၥည္းအျဖစ္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ေရနံဆီကိုအေျခခံထားေသာ ျဖည္႔စြက္ပစၥည္းအနည္းဆံုး၁၀မ်ိဳးခန္႔ျဖင္႔ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ အျခားေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္တစ္ခုမ်ားႏွင္႔ ကြာျခားခ်က္အျဖစ္ထုတ္ကုန္အေခ်ာထြက္လာသည္အထိ ပါ၀င္ပစၥည္း၂၅မ်ိဳးထက္ပိုမိုအသံုးျပဳထားပါသည္။

ေရာစပ္ျခင္း

IBB ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ေရာစပ္ရာတြင္ ေရနံဆီအေျခခံ ႏွင္႔ ကမာၻ႔ျပိဳင္ဘက္ကင္းနည္းပညာျဖင္႔ျပဳလုပ္ေသာကုမၸဏီ၃ခုတြင္၁ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာျဖည္႔စြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ေရာစပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေရာစပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင္႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္သာမက ကမာၻတစ္၀န္းရိွအျခားႏိုင္ငံထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္း

ျမင္႔မားေသာအရည္အေသြးကိုထိန္းသိမ္းထားျခင္းရန္အတြက္ ေရာစပ္မႈ႔ျပီးဆံုးျပီးထြက္ရိွလာေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္နမူနာကို စမ္းသပ္ျပီး အဆိုပါက်ပ္မတ္ထားေသာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္မွသာလွ်င္ေနာက္ဆံုးထုတ္ကုန္အျဖစ္အသံုးျပဳပါသည္။

ျဖည္႔စြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ၄လီတာပံုး

IBB ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ Eco Cruise အင္ဂ်င္၀ိုင္သည္ JIS(ဂ်ပန္စက္မႈ႔လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းအဖြဲ႔) အသိအမွတ္ျပဳ သံဘူးမ်ားျဖင္႔ထည္႔သြင္းထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ရင္းႏွီးလြယ္တဲ႔ပံုပန္းသ႑န္ရွိေသာဘူးမ်ားႏွင္႔ထည္႔သြင္းထားေသာေၾကာင္႔ ကမာၻတစ္၀န္းမွအသိမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရပါသည္။ ယင္းဘူးမ်ားသည္ အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုလည္းကာကြယ္ေပးပါသည္။ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ထုတ္ပိုးမႈ႔ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈ႔စစ္ေဆးျပီးမွ စကၠဴေသတၱာမ်ားထဲသို႔ထုတ္ပိုးပါသည္။

၁လီတာအိတ္ တြင္ ျဖည္႔သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ယခုဆိုလွ်င္ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို ၁လီတာအိတ္ပံုထုတ္ပိုးမႈျဖင္႔ ရရိွေနပါၿပီျဖစ္ပါသည္။၎အိတ္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ရန္လြယ္ကူသည္႔အတြက္ သင္႔အေနႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီရာလည္းေရာက္ပါသည္။ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္ဝိုင္အိတ္ကို ထုတ္လုပ္ပံုအဆင္႔ဆင္႔တြင္ ပံုစံ၊ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေလ႔လာထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္ပံ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စက္ရံုသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အဓိကပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအနီးတြင္တည္ရိွျပီး ေထာက္ပံ႔ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳသြားမည္႔ကုမၸဏီသည္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေခ်ာဆီမ်ားအတြက္ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာထုတ္ကုန္ကို ဦးတည္ရာသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာေရာက္ရိွမည္႔ေသခ်ာေပါက္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

သံုးစြဲသူတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

Myat Nyein Zaw様 (Shwepyitha郡区, Myanmar)

" ကၽြန္ေတာ္ကားကုိအျမဲတမ္း အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ပဲသံုးပါတယ္။ ဆြဲအားကအရမ္းကိုညက္ေညာၿပီး ဆီစားကအရမ္းကိုသက္သာပါတယ္။ တျခားအမ်ိဳးအစားေတြထက္ကိုသေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္မိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း၀ယ္ယူသံုးစြဲသြားဦးမွာပါ။ "ကိုျမတ္ၿငိမ္းေဇာ္(ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္)

War War Myint様 (Kyimyindaing郡区, Myanmar)

" ကၽြန္မကေတာ႔ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္ကိုအျမဲသံုးစြဲေနတဲ႔သံုးစြဲသူတစ္ဦးပါ။ ကၽြန္မ၀ယ္ယူတာ၃ႀကိမ္ေျမာက္ရိွပါၿပီ။ ဒီအင္ဂ်င္၀ိုက္ငေပးရတဲ႔ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒီအင္ဂ်င္၀ိုင္ရဲ႕ အရည္အေသြးေကာင္းလို႔ ကၽြန္မကားရဲ႕အေျခအေနလည္းေကာင္းလာခဲ႔တယ္။ ေနာက္ကိုလဲ၀ယ္သံုးဦးမွာပါ။ " ေဒၚ၀ါ၀ါျမင္႔ ​(ၾကည္႔ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္)

Kyel Sin Thit社 Insein郡区, Myanmar

" ကၽြန္ေတာ္ဆီေဖာက္သည္အားလံုးကို အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္သံုးဖုိ႔အျမဲေထာက္ခံေပးတယ္ဗ်။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင္႔မားတယ္ေလ။ အင္ဂ်င္ကို ဒုကၡမေပးဘူး။ အင္ဂ်င္မီးေပးစြမ္းရည္နဲ႔ ဆီစားႏႈန္းၿငိမ္လာမယ္။ အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္မသံုးခင္နဲ႔သံုးၿပီးကြာျခားလာတ႔ ကားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခံစားမိလိမ္႔မယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ေဖာက္သည္ေတြကို ဒီအင္ဂ်င္၀ိုင္သံုးဖို႔ ယံုၾကည္မႈ႕အျပည္႔အ၀နဲ႔ေထာက္ခံပါတယ္။ " ၾကယ္စင္သစ္ ​(အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္)

Phyu社 Thanlyin郡区, Myanmar

" အီကိုခရုစ္အင္ဂ်င္၀ိုင္သံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကၽြန္မေဖာက္သည္ကားေတြရဲ႕အင္ဂ်င္ပိုင္းေတြၿငိမ္လာၿပီး အာပီအမ္ကလည္းပိုၿပီး ေခ်ာေမြ႔လာတယ္။ ဒီရလဒ္ကို ေဖာက္သည္ေတြအားလံုးက ေက်နပ္ေနၾကတယ္ေလ။ ရံဖန္ရံခါ ကၽြန္မကားကိုလည္း ဒီအင္ဂ်င္၀ိုင္သံုးၾကည္႔ပါတယ္။ အံၾသစရာေကာင္းတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔မားတယ္၊ ယံုယံုၾကည္ၾကည္သံုးစြဲဖို႔ အာမခံႏိုင္ပါတယ္ရွင္႔ "ျဖဴ ​(သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္)

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာကုမၸဏီ

ဂ်ပန္ရံုးခန္း

IBB Co.,Ltd
1F, 4-3-18, Akebono-Cho, Fukuyama-Shi, Hiroshima-Ken, JAPAN 721-0952
TEL / +81-84-966-8555

ျမန္မာရံုးခန္း

MUBIC Co., Ltd.
No.80, Ground Floor, Insein Street, ZayGyi East Ward, Kyi-Myin-Dine Township, Yangon, MYANMAR
TEL / +95-9455408881

စံုစမ္းရန္

မိတ္ေဆြတို႔အေနႏွင္႔သိရွိလိုသည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္ႏိုင္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ျမန္မာရံုးခြဲမွ
မိတ္ေဆြတို႔ထံသို႔အလွ်င္ျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ေျဖၾကားပါလိမ္႔မည္။

 • admin@bingo-group.co.jp
 • +81-84-966-8555
 • 1F, 4-3-18, Akebono-Cho, Fukuyama-Shi,
  Hiroshima-Ken, JAPAN 721-0952
  Working hours / 9:00 ~18:00 (UTC+9hrs) (Excluding weekends and Japan public holidays)

IBB ကုမၸဏီလီမိတက္၏ နည္းဥပေဒ.
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

Company Address
IBB Co.,Ltd 1F, 4-3-18, Akebono-Cho, Fukuyama-Shi, Hiroshima-Ken, JAPAN 721-0952
Managing Director Telephone
Takashi KOBAYASHI +81-84-966-8555
Establishment Fax number
July 3rd, 2013 +81-84-960-5066
Business Description
 • Automobile sales, rental and leasing.
 • Automobile maintenance and inspection.
 • Sales of automobile supplies and accessories.
 • Dismantling of automobile and recycle parts sales.
 • Sales of automobile lubricants.
Affiliated Companies